Medlemsvilkår

Retningslinjer for Easyfit Treningssenter

Våre retningslinjer og medlemsvilkår gjelder til enhver tid. Alle medlemskap, dagspass, prøvetimer og kampanjer er underlagt retningslinjene og det er ikke mulig å opprette medlemskap uten å godkjenne våre medlemsvilkår. Opprettelse av medlemskap krever 3D-secure, som i Norge stort sett behandles av BankID, samt verifisering av telefonnummer.

§1. ORDENSREGLER

Medlemmet forplikter seg til en hver tid å forholde seg til ordensreglene når medlemmet oppholder seg på treningssenteret:

a. Bruk rene innesko – utesko tas av ved inngangsdøren og settes i skohylle.

b. Bruk rene treningsklær. Bruk anvendt rom/garderobe til skifte av klær.

c. Vask utstyr etter bruk. Spray på papir og tørk av, ikke spray direkte på utstyr.

d. Rydd på plass utstyr etter bruk. Manualer settes tilbake på sin plass. Vektstenger og vektskiver ryddes tilbake på sin plass og skal ikke settes på gulv eller inntil vegg.

e. Unngå roping eller lydnivå som kan være forstyrrende for andre medlemmer.

f. Det er ikke tillatt å bruke medbrakt musikkhøyttaler.

g. Det er ikke tillatt å trene barfot eller i bar overkropp. Det oppfordres til klær som ikke skaper kroppspress.

h. Det er ikke tillat med medbrakt varmmat eller lignende mat/drikke som kan etterlate lukt på senteret.

f. Respekter at andre medlemmer ønsker å bruke det samme apparatet eller utstyret som deg. Unngå å okkupere flere apparater eller utstyr over unødvendig lang tid, dersom det er mange som trener. Utstyr og apparater er forbeholdt trening.

g. Sunn fornuft og folkeskikk gjelder til enhver tid.

§2. ADGANG

a. Medlemmet forplikter seg til å alltid skanne medlemskortet sitt før trening.

b. Medlemmet har ikke lov å åpne døren for eller ta med seg personer som ikke har betalt medlemskap eller dropin, uten at dette er avtalt med Easyfit i forkant. Kontroller av gyldige medlemskap vil forekomme og brudd på §2b medfører et gebyr på kroner 2500 (to tusen fem hundrede) til medlemmet.

c. Medlemskap er personlige og kan kun brukes av medlemmet. Medlemskap kan ikke lånes bort eller overføres til andre. Brudd på §2c medfører et gebyr på kroner 2500 (to tusen fem hundrede) til medlemmet.

d. Ved misbruk av kort og/eller medlemskap har Easyfit rett til å stenge medlemskapet og eventuelt utestenge medlemmet. Medlemmet har ikke krav på refusjon av gjenværende tid på medlemskapet, og krav fra allerede utsendte fakturaer opprettholdes. 

e. Easyfit er videoovervåket til enhver tid. Ved hærverk, eller overdrevet uaktsomhet, er medlemmet erstatningspliktig for kostnaden av å utbedre skaden eller innkjøp av nytt utstyr/interiør.

f. Medlemmet er selv ansvarlig for at ingen går inn døren samtidig som medlemmet. Dersom flere går inn på medlemmets adgangskort vil medlemmet kunne stå direkte ansvarlig for deres handlinger på senteret.

§3. BETALING

a. Ordinære månedsmedlemskap hos Easyfit Norge AS har ikke bindingstid. Treningsavgiften for én måneds medlemskap hos Easyfit trekkes ved innmelding, og fornyes automatisk på samme dato måneden etter, inntil medlemmet avslutter medlemskapet på min side. Ved tegning av årsmedlemskap (forhåndsbetaling) fornyes medlemskapet samme dato neste år. Utmelding foregår online på Min side. Utmelding kan gjøres på Min side og medlemskapet vil være aktivt den tiden som er igjen av sist betalte årsmedlemskap.

b. Ved kampanjer, tilbud eller andre avtaler kan bindingstid være et vilkår. Medlemmet er selv ansvarlig for å sette seg inn i eventuelle tilleggsvilkår ved kampanjer, tilbud eller avtaler. Ved bindingstid for personer under 18 år oppfordres det til signatur fra foresatt eller verge som stilles økonomisk ansvarlig. Ved manglende signatur har Easyfit rett til å annullere medlemskapet og/eller endre medlemskapet til ordinært månedsmedlemskap.

c. Medlemmet er selv ansvarlig for å avslutte medlemskap på Min side før fornyelse og medlemmet har ikke krav på refusjon eller kreditering av medlemskap som er glemt å avslutte. Ved oppsigelse per e-post må medlemmet forvente behandlingstid og e-post anbefales derfor å sendes minimum 2 (to) virkedager før fornyelse. Oppsigelse via tredjeparter, som for eksempel Subaio, regnes ikke å være gyldig oppsigelse. 

d. Dersom Easyfit ikke lykkes å belaste medlemmets betalingskort når medlemskapet fornyes vil systemet forsøke å trekke på nytt noen dager senere. Hvis dette ikke går vil medlemmet motta en faktura på SMS og e-post som kan betales i nettbank. Utmelding etter utsendte fakturaer avslutter ikke utestående fakturaer og disse fakturaene må fortsatt betales dersom annet ikke er avtalt med Easyfit.

e. Medlemskap som har blitt overført til faktura og ikke blitt betalt innen frist vil bli sendt til Kravia Inkasso. Kravia står ansvarlig for innkreving av utestående beløp etter fakturaen er utløpt. Ekstra gebyrer kan forekomme som et resultat.

f. Easyfit har rett til å sperre medlemmet dersom fakturaer ikke betales innen frist. Kravet mot medlemmet vil fortsatt stå, selv om medlemskapet er sperret.

g. Alle prisendringer av medlemmets medlemskap vil bli annonsert via e-post og/eller SMS.

h. Medlemmet har angrerett dersom medlemskapet er tegnet utenfor senterets fysiske areal/salgssted. Angreretten gjelder i inntil 7 dager etter første besøk etter tegningen av medlemskapet, eller inntil 14 dager fra tegningen av medlemskapet ved ingen besøk. Dersom medlemmet har besøkt senteret mer enn én gang, før eller under medlemskapet, vil refunderingen av medlemskapet trekkes fra prisen av et dagspass per besøk over ett besøk. Dersom medlemmet har hatt en prøvetime i forkant av tegningen medlemskapet vil dette regnes som første besøk.

i. Ved transaksjoner betales et transaksjonsgebyr og avgift for systemer. Dersom krediteringer ikke skyldes forsømmelse fra Easyfit sin side, trekkes disse gebyrene, totalt 9%, fra beløpet som krediteres.

§4. MEDLEMSINFORMASJON

a. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av senteret.

b. Medlemmet må være fylt 16 år (eller fylle 16 år i inneværende år) for å kunne tegne medlemskap ved Easyfit.

c. Medlemmet har ikke lov å opprette flere brukere. Dersom medlemmet har glemt passord/e-post skal medlemmet ta kontakt med Easyfit for å få tilgang til medlemskapet. Medlemmet skal ikke opprette ny bruker.

d. Easyfit lagrer og behandler medlemmets kontaktopplysninger for å kunne administrere medlemskapet og distribuere relevant informasjon om medlemmets avtaleforhold. Kontaktopplysningene oppgis av medlemmet selv ved innmelding.

e. Medlemmet plikter seg å oppgi korrekte kontaktopplysninger ved innmelding og oppdatere ved eventuell endring. Medlemmet er selv ansvarlig for å unngå skrivefeil i opplysninger, som for eksempel e-post, adresse eller telefonnummer.

f. Medlemmets adgangslogg lagres i Easyfits databaser og medlemmet har tilgang til å se dette selv på min side. Adgangsloggens hensikt er for å ha oversikt over hvem som er på senteret i tilfeller av tyveri, brann, eller lignende ulykker. Adgangsloggen vil også brukes ved kontroller av medlemskap.

g. Medlemmet har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og kan kreve å få disse rettet, slettet eller overført. All informasjon Easyfit besitter om medlemmet speiles på medlemmets min side. Opplysninger om medlemmet kan ikke slettes så lenge medlemskapet er aktivt eller medlemmet har utestående betalinger. Ved sletting av brukerprofil vil medlemmets goder som tidligere medlem frafalle.

h. Easyfit vil ikke utlevere personopplysninger til andre med mindre slik utlevering skjer i forbindelse med regnskapsbehandling, betalingsadministrasjon eller –innkreving, forsikringskrav eller hvis utlevering er nødvendig for å håndheve avtalen eller Easyfit er rettslig forpliktet til å utlevere informasjonen.

i. Medlemmets personopplysninger lagres i Easyfit sitt medlemsregister i inntil 5 år eller lengre der dette følger av bokføringslovens krav.

j. Easyfit kan kontakte medlemmet på registrert telefonnummer og e-post med informasjon og tilbud de anser som nødvendig så lenge medlemskapet er aktivt. Easyfit kan også sende nyhetsbrev dersom medlemmet har godtatt dette ved registrering.

k. Easyfit kan kontakte medlemmet på registrert telefonnummer og e-post med nødvendig informasjon og unike tilbud i opptil ett år etter siste aktive medlemsdag. Dersom medlemmet ønsker å reservere seg mot dette må medlemmet ta kontakt med Easyfit etter oppsigelsen og brukerprofilen vil da slettes.

§5. INFORMASJON & AVVIK

a. Easyfit tar forbehold om endringer i åpningstider, spesielt ved jul, påske, sommerferie eller andre merkedager. Det kan også være endringer i forbindelse med arrangementer eller vedlikehold. Medlemmet har ikke krav på refusjon av hele eller deler av medlemskapet ved endringer i åpningstider.

b. Medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på informasjon som deles på senteret eller hjemmesiden.

c. Easyfit fraskriver seg ansvaret for tap og skader på personlige eiendeler. Låste skap klippes ved stengetid og Easyfit er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle eiendeler i skapet. Easyfit er ikke erstatningsansvarlig for eiendeler som ligger igjen på senteret ved stengetid, og som følgelig enten kastes eller leveres til gjenbruk. Eiendeler vil i de fleste tilfeller oppbevares i en kortere periode på hittegods.

d. Easyfit tar forbehold om trykkfeil på hjemmesiden, sosiale medier, i tilbud og generelle medlemskap. Dersom Easyfit har gjort feil (som for eksempel varighet på medlemskap, feilprising og lignende) kan Easyfit korrigere dette i etterkant, selv om medlemmet har utnyttet informasjonen gitt i trykkfeilen.

e. Dersom det oppstår tvil om et medlemskap er oppsagt, skal medlemmet kunne bevise at det har skjedd en korrekt oppsigelse.

f. Easyfit forbeholder seg retten til å periodevis begrense antallet medlemmer til stede på senteret.

§6. SALG OG BRUK

a. Det er ikke tillatt å oppholde seg på senteret om man er påvirket av noen former for rusmidler. Det er ikke tillatt å benytte seg av, selge, kjøpe, eller oppfordre til bruk av prestasjonsfremmende eller andre typer ulovlig stimulans i forbindelse med trening på Easyfit.

b. Dopingkontroller kan bli gjennomført. Nekt av gjennomføring av dopingprøve eller positiv dopingprøve vil føre til utestenging av medlemskap og eventuelt politianmeldelse.

c. Det er ikke tillatt drive næringsvirksomhet på Easyfit Treningssenter. Dette innebærer å selge varer/tjenester eller gi bort produkter uten skriftlig godkjennelse fra Easyfit. Tjenester kan innebære for eksempel instruktør, fysioterapi, personlig trener og lignende. Easyfit kan kreve hele beløp som er tjent, samt administrasjonsgebyr og tapt inntekt, ved brudd på punkt §6c.

§7. FORCE MAJEURE

Ved stenging av Easyfit Treningssenter som ligger utenfor Easyfits kontroll (epidemiutbrudd, pandemiutbrudd, naturkatastrofer, oversvømmelse, brann, hærverk, og lignende hendelser) vil medlemskap og dens fornyelse fortsette som vanlig, om ikke annet er opplyst av Easyfit i etterkant.

a. Medlemmet er selv ansvarlig for å avslutte medlemskapet dersom medlemmet ønsker det.

b. Medlemmet er fortsatt pliktig å betale fakturaer som er sendt ut, både før, under og etter eventuell stenging.

c. Medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på siste informasjon gitt på Easyfits hjemmesider og kanaler i SoMe.

d. Medlemmet har ikke krav på refusjon av hele eller deler av medlemskapet grunnet stenging av Easyfit Treningssenter.

e. Medlemmet har ikke krav på kompensasjon av hele eller deler av medlemskapet grunnet stenging av Easyfit Treningssenter. Dersom Easyfit gir kompensasjon for stengt tid er medlemmet selv ansvarlig for å aktivere dette inn tidsfristen som er satt.

 

nb_NO